Eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde. botfeedback.com 2019-01-20

Eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde Rating: 5,3/10 1400 reviews

Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Door deze nieuwe hoop waren ze ook zeer actief, ze waren niet nalatig of onverschillig in het dienen. Het roepen van een aartsengel en bazuingeschal. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Doel van schrijven: De apostel Paulus stichtte de kerk in Korinthe. Hier gaat het over een keuze maken. Dan zal alles openbaar worden, dan is de christenstrijd voorbij. Deze bazuin heeft niets te maken met de laatste bazuin uit Openbaring.

Next

Inleiding op de eerste brief aan de Korintiërs

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

De brief heeft een duidelijk vermanend karakter. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen — had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. En als je iets uit gewoonte doet, moet je oppassen. Maar het kan je ook heel veel ruimte geven om jezelf in te zetten voor het Koninkrijk dat spoedig komt. De gemeente was door Paulus in het jaar 50 gesticht en bestond hoofdzakelijk uit Christenen van een niet joodse achtergrond. Maar dat Woord wordt wel door mensen doorgegeven. Paulus heeft het boek 1 Korintiërs ingedeeld door antwoord te geven op de vragen die de gelovigen in Korinthe hem stelden en door te reageren op het onbehoorlijke gedrag en de misvattingen die ze aanvaard hadden.

Next

Korinthiërs (tweede brief)

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Daar kwamen tal van Grieken tot geloof, proselieten, en voorname vrouwen uit de stad. Hij wenst hen een rustig hart toe om te volharden, onder de tegenstand van de ongelovigen of afgodendienaars. Een belangrijk gedeelte van deze brief bevat de verdediging van Paulus' gezag als apostel. De brief sluit aan op de vorige brief aan de aldaar zie. De verontrustende berichten noodzaakten hem de brief te schrijven, vanuit Efeze.

Next

botfeedback.com

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Waarom geeft de heilige Geest deze gaven? Verder blijkt uit de brieven dat er tussen Paulus en deze gemeente spanningen zijn die te maken hebben met het gezag van Paulus. Ongeregelden dienden in liefde te worden terechtgewezen. Dit is wat christenen vandaag dienen te doen, doch weinig evangelisten hoor je op die manier prediken! Voorhoeve, Beschouwing over den eersten brief van Paulus aan de Korinthiërs , 1862. Korinte was de hoofdstad van de Romeinse provincie van Achaje er was een bruisend centrum van wereldhandel,cultuur en afgodendienst. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zef gekend ben.

Next

Korinthiërs (eerste brief)

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Simson, een man Gods ,was zo sterk, en werd krachteloos door de verleiding van een mooie vrouw. Nu dienen de christenen in Thessaloniki, de ene levende onzichtbare God, de God van Israël. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. Medema, Geestelijke rijkdom; bijbelstudies over de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs.

Next

Eerste brief aan de Korinthiërs

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Dit heeft Paulus gedaan op zijn derde zendigsreis. Ook roept hij hen op met gulheid mee te doen aan de collecte voor de verarmde gemeente in Jeruzalem. Ze hadden begrepen dat die traditionele beeldendienst zuivere afgoderij was. Zo zijn er ook vele christenen die niet weten dat de geheime komst van Jezus heel nabij is. Hij sluit aan bij de Statenvertaling. Deze maaltijd werd gehouden voor hij ten hemel zou worden opgenomen! Iemand kan door ons gedrag in zonde vallen.

Next

botfeedback.com

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Paulus wilde door zijn brief en het bezoek van Timoteüs laten blijken hoe zeer hij bij het geestelijk welzijn van de Korintiërs betrokken was. Er is dus in elk geval verschil tussen het lichaam dat wij nu en het lichaam dat wij straks hebben. Die dag des Heren,zal wel gekend zijn, voor gelovige Joden. Verder zijn er talrijke literaire verbanden tussen de verschillende delen van de brief, die op de eenheid van het geheel wijzen. Dus geen mensen die buitensporig zouden zijn en zich niet wilden voegen naar het Woord. Joh 3:18Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Next

Korinthiërs (eerste brief)

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Een grote god van de Romeinen. Het is goed mogelijk dat deze leraren daar gebruik van maakten bij het ondermijnen van het gezag van Paulus; het vermengen van Griekse filosofie en christendom. Geest werden bevestigd in uw hart als waarheid!. Je moet het alleen wel kunnen! Dit is de zoveel besproken opnamevan de christenen. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.

Next

Korinthiërs (tweede brief)

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Zijn bijdragen aan dit programma, bijbelstudies over de brieven van Paulus, worden ook in boekvorm uitgebracht. Zie de voor meer informatie. Paulus spoort de kerk in Korinthe aan om acht te slaan op het voorbeeld van de Israëlieten en om begeerte en seksuele immoraliteit te vermijden vers 6-8 , evenals het op de proef stellen van Christus en klagen vers 9-10. Paulus schrijft hen dat ze uitverkoren zijn. Dit is een gemeente welke toebehoort aan God. Hij legt er de nadruk op dat dit het evangelie is wat hij en de andere apostelen leert en dat dit het evangelie is dat hen het eeuwige leven kan geven: Christus die gekruisigd én opgestaan is.

Next